رفتن به محتوای اصلی
x

خدمات الکترونیک

سامانه های دانشجویان -دانش آموختگانسامانه های کارکنان -هیات علمی
سامانه آزمون های الکترونیکی دانشگاه مدیریت سامانه دانش آموختگان       
سامانه آموزش مجازیبایگانی پرونده الکترونیکی دانشجویان   
سامانه هم آواسامانه ارزیابی عملکرد کارکنان         
سامانه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دستورالعمل نصب و تنظیمات مربوط به سامانه سما   
سامانه مهمانی و انتقالی دانشجویانپورتال جامع آموزش دندانپزشکی
لاگ بوک الکترونیکی         سامانه پورتال جامع آموزش پزشکی
سامانه پایش و ارزشیابی اساتید                 اتوماسیون اداری کارکنان         
 پست الکترونیکسامانه فراخوان تعهدات قانونی
 اپلیکیشن مکان یاب و راهنمای دانشگاه سامانه مدیریت ثبت نام 
 خدمات اینترنتنرم افزار گسترده اطلاعات هیئت علمی
تقاضای صدور مدرک دانش آموختگیسامانه گزارشگیری و آنالیز آزمون ها
سامانه ثبت نام دانشجویان جدیدالورودفایل های آموزشی اتوماسیون اداری
سامانه هم آواآموزش هم آوا اساتید
آموزش سامانه هم آوامرکز امور هیأت علمی، جذب و نخبگان
شناسنامه گروه های آموزشیسامانه استاد مشاور
 آموزش سامانه استاد مشاور (ویژه اساتید مشاور)

 

دانشجویان 

جدیدالورود

منوی دانشجویان

منوی اعضای هیئت علمی