رفتن به محتوای اصلی
x

دبیرخانه امور هیأت علمی

دکتر نسترن ایزدی

 دکتر نسترن ایزدی مود

 دبیر امور هیأت علمی دانشگاه

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی سم شناسی 

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس : ۳۷۹۲۸۰32- ۰۳۱

پست الکترونیک : izadi@med.mui.ac.ir

 

وظایف و مسئولیت ها:

  • همکاری با مدیریت ها و واحدهای ذیربط حوزه و هماهنگی با روسای محترم دانشکده ها
  • بهینه سازی ساختار و فرآیندهای مدیریت امور هیأت علمی دانشگاه در حیطه های نیازسنجی
  • تعیین حداقل های مورد انتظار از همکاران هیات علمی در سطوح مختلف استخدامی
  • تعیین اولویت های استخدامی و انجام فراخوان، استخدام هیات علمی
  • بکارگیری متعهدین خدمت
  • ارتقاء پایه و مرتبه در چارچوب مجوزهای ابلاغی، ضوابط، آیین نامه ها و دستور العمل های وزارت متبوع و دانشگاه اولویت دادن به ایجاد نظم و انضباط و رعایت مقررات و آیین نامه های مرتبط
  • نظارت بر واحدهای ذیربط حوزه
  • فراهم نمودن شرایط لازم برای نیل به وظایف، اهداف و برنامه های علمی دانشگاه
  • استفاده از توان اجرایی، بهره گیری از خرد جمعی و جلب مشارکت کلیۀ حوزه های مرتبط در انجام امور محوله