رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی مدیریت تحصیلات تکمیلی

Dr.Amini

دكتر مصطفی امینی رارانی

سرپرست مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

رشته تحصیلی: دکتری سیاستگذاری سلامت

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 37928001-031

پست الکترونیک: m.amini@mng.mui.ac.ir

واحدهای زیرمجموعه:

 وظايف و مسئوليتها:

  • مدیریت، پشتیبانی علمی، فنی، هدایت و نظارت بر اداره تحصیلات تکمیلی و بورس ها
  •  توسعه و بهبود ساختار آموزشی مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  • برآورد نیازهای نیروی انسانی و تجهیزاتی این دوره ها 
  • برنامه ریزی برای ایجاد رشته های جدید در محدوده امکانات دانشگاه
  • دستیابی به پيشرفتهاي علمي، پژوهشی و فن آوری فراگیران تحصیلات تکمیلی و ...