رفتن به محتوای اصلی
x

مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

دکتر نیکو یمانی

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی

مرتبه علمی: استاد

تلفن تماس :۳۷۹۲3350

پست الكترونيك: yamani@‎‎edc.mui.ac.ir

سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

وظایف و مسئولیتها:

  • همکاری در زمینه های ذیربط با دانشگاههای منطقه
  • گسترش آموزش الکترونیک، توجه بیشتر به استعدادهای درخشان، ارتقا دانش پژوهی آموزشی، ارتقا توانمندی های اعضای محترم هیأت علمی، ارتقاء آموزش بالینی
  • تقویت و گسترش مرکز مهارت های بالینی، استفاده از امکانات مجموعه تدبیر و ارتقای کیفی آزمونهای دانشگاه 
  • گسترش روشهای نوین ارزشیابی، پشتیبانی علمی و فنی، هدایت، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های آموزشی دانشگاه
  • ارزشیابی برنامه های آموزشی
  • همکاری و برنامه ریزی برای ارائه دوره های جدید کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی PhD
  • فعال تر نمودن دفاتر EDO دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی و...