رفتن به محتوای اصلی
x

مدیر یت توسعه آموزش بین الملل معاونت آموزشی

 

دکتر زهرا امینی

مدیر توسعه آموزش بین الملل معاونت آموزشی

مدرک تحصیلی: دکتری پزشکی اجتماعی

مرتبه علمی:

شماره تماس : ۳۷۹۲۷۶۵۷-- ۰۳۱ 

پست الکترونیک:

واحدهای زیر مجموعه:

وظائف و مسئولیتها:

  • - شناسایی بازارهاي آموزش عالی سلامت موجود در منطقه و جهان
  • - بررسی وضعیت موجود در ایران و تجربه های دانشگاههای دیگر 
  • - پیش بینی ظرفیت هاي موجود دانشگاه جهت فعالیت هاي آموزش بین الملل رشته های در اولویت که دارای ظرفیت های بالقوه انسانی، فیزیکی و تجهیزاتی هستند
  • - فراهم نمودن شرایط لارم برای برنامه ریزی به منظور جلب دانشجویانی برتـر از ملیـت هـاي مختلـف
  • - گسترش حضور جهانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در عرصه آموزش بین الملل
  • - شناسـاندن توانـائی هاي علمی و آموزشی دانشگاه
  • -شناساندن زمینه های لازم اعتباربخشی بین المللی آموزشی دانشگاه
  • - استفاده از توان اجرایی، بهره گیری از خرد جمعی و جلب مشارکت کلیۀ حوزه های مرتبط در انجام امور محوله