رفتن به محتوای اصلی
x

مدیریت توسعه آموزش بین الملل معاونت آموزشی

دکتر شیوا صمصام شریعت

مدیر توسعه آموزش بین الملل معاونت آموزشی

مدرک تحصیلی: تخصص طب اورژانس

مرتبه علمی:

شماره تماس : 59-37927657-031

پست الکترونیک:

واحدهای زیر مجموعه:

وظائف و مسئولیت ها:

  •  شناسایی بازارهاي آموزش عالی سلامت موجود در منطقه و جهان
  •  بررسی وضعیت موجود در ایران و تجربه های دانشگاههای دیگر 
  •  پیش بینی ظرفیت هاي موجود دانشگاه جهت فعالیت هاي آموزش بین الملل رشته های در اولویت که دارای ظرفیت های بالقوه انسانی، فیزیکی و تجهیزاتی هستند.
  •  فراهم نمودن شرایط لازم برای برنامه ریزی به منظور جلب دانشجویانی برتـر از ملیـت هـاي مختلـف
  •  گسترش حضور جهانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در عرصه آموزش بین الملل
  •  شناسـاندن توانـائی هاي علمی و آموزشی دانشگاه
  • شناساندن زمینه های لازم اعتباربخشی بین المللی آموزشی دانشگاه
  • استفاده از توان اجرایی، بهره گیری از خرد جمعی و جلب مشارکت کلیۀ حوزه های مرتبط در انجام امور محوله