رفتن به محتوای اصلی
x

سایت دانشگاه های علوم پزشکی ایران

دانشگاههاي علوم پزشكي ايران

نام دانشگاه آدرس سايت
دانشكده علوم پزشكي آبادان http://abadanums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي اراك http://www.arakmu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي اردبيل  http://www.arums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي اروميه  http://www.umsu.ac.ir
دانشكده علوم پزشكي اسفراين  http://esfrums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي اهواز http://www.ajums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي ايران http://www.iums.ac.ir/
دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر http://www.irshums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي ايلام http://www.medilam.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي بابل  http://www.mubabol.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي بجنورد http://www.nkums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي بم http://www.mubam.ac.ir/
دانشكده علوم پزشكي بهبهان http://www.behums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي بوشهر http://www.bpums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي بيرجند http://www.bums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي تبريز  http://www.tbzmed.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه  http://www.thums.ac.ir/
دانشكده علوم پزشكي تربت جام  http://www.trjums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي تهران  http://www.tums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي جيرفت http://www.jmu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي جهرم  http://www.jums.ac.ir/
دانشكده علوم پزشكي خلخال  http://khalums.ac.ir/fa
دانشكده علوم پزشكي خمين  http://khomeinums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي خوي  https://khoyfaculty.umsu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي دزفول  http://www.dums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان  http://www.rums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي زابل  http://www.zbmu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي زاهدان http://www.zaums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي زنجان http://www.zums.ac.ir/
دانشكده علوم پزشكي ساوه http://savehums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي سبزوار http://www.medsab.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي سمنان  http://www.semums.ac.ir/
دانشكده علوم پزشكي سيرجان  http://sirums.ac.ir/index.php/fa/
دانشگاه علوم پزشكي شاهرود http://www.shmu.ac.ir/
دانشكده علوم پزشكي شوشتر http://shoushtarums.ac.ir/fa/
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد http://www.skums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي http://www.sbmu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي شيراز http://www.sums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي فسا http://www.Fums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي قزوين  http://www.qums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي قم  http://www.muq.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي كاشان http://www.kaums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي كرج (البرز) http://www.abzums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي كردستان http://www.muk.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي كرمان  http://www.kmu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  http://www.kums.ac.ir/
دانشكده علوم پزشكي گراش http://gerums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي گلستان http://www.goums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي گناباد http://www.gmu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي گيلان http://www.gums.ac.ir/
دانشكده علوم پزشكي لارستان http://larnurse.sums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://www.lums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي مازندران http://www.mazums.ac.ir/
دانشكده علوم پزشكي مراغه http://mrgums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي مشهد http://www.mums.ac.ir/
دانشكده علوم پزشكي نيشابور http://www.nums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان http://www.hums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي همدان http://www.umsha.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي ياسوج http://www.yums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي يزد http://www.ssu.ac.ir/
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي http://www.uswr.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران http://www.iautmu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي ارتش http://ajaums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... http://www.bmsu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي شاهد  http://www.shahed.ac.ir/
 مؤسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان http://varastegan.ac.ir/