رفتن به محتوای اصلی
x
ضمن تبریک به جامعه دانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رتبه بندی رعد، رتبه سوم را در بین دانشگاه های علوم پزشکی مرکز کلان مناطق آمایشی و دانشگاه های بزرگ تهران در ابعاد آموزشی، تحقیقات و فناوری و دانشجویی فرهنگی کسب نمود.
یکی از موارد کمک کننده به شناسایی موسسات آموزشی جایگاه موسسه در سیستم های رتبه بندی ملی و بین المللی است. در این راستا وزارت بهدشت، درمان و آموزش پزشکی در اواخر سال 1399 اقدام به اجرای طرح رتبه بندی علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور  (رعد) نمود. از نکات بارز در این طرح مقایسه دانشگاه های مشابه با یکدیگر و همچنین ادغام شاخصهای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی فرهنگی در هر کدام از ابعاد شش گانه مدل تعالی دانشگاههاست. براین مبنا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در میان دانشگاه های علوم پزشکی هم طراز، در بعد آموزشی، پژوهشی و فناوری، و دانشجویی رتبه سوم را کسب نمود و در سایر ابعاد: ماموریت گرایی رتبه اول، دانشگاه حکمت بنیان رتبه پنجم، بین المللی سازی رتبه پنجم،  پاسخگویی رتبه پنجم، سرآمدی و مرجعیت رتبه هفتم، و دانشگاه نسل آینده و فن آور رتبه دوم را کسب نمود. از تمامی کسانی که در جمع آوری و بارگذاری مستندات تلاش کردند قدردانی می گردد.