رفتن به محتوای اصلی
x

چهارمین گراند راند تحت عنوان «پاسخ به تعارضات معنوی بیماران در گروه درمانی معنوی (مورد واقعی)

گروه آموزشی بین رشته ای مراقبتهای حمایتی تسکینی در راستای اهداف آموزشی خود اقدام به برگزاری چهارمین گراند راند تحت عنوان «پاسخ به تعارضات معنوی بیماران در گروه درمانی معنوی (مورد واقعی)» نموده است. گراند راند مذکور در روز سه شنبه 1401/2/27 (ساعت 10-8) برگزار می گردد.

گراند راند