رفتن به محتوای اصلی
x

مرکز آزمونهای دانشگاه (ساختمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی)

شماره تماس

سمت اجرایی

نام ونام خانوادگی

37927650

مسئول امور اداری و امور عمومی مرکز آزمون ها

حسین زیدی

37927660

مسئول هماهنگی کارشناسان فناوری اطلاعات مرکز آزمونها و مرکز مهارت های بالینی

مهندس مصطفی شکرالهی

37927661

کارشناس نرم افزارهای مرکز آزمون ها

مهندس منیره کاجی

37927688

کارشناس فناوری اطلاعات مرکز آزمون ها

مهندس جعفر علیشاهی

37927665

کارشناس زیر ساخت مرکز آزمون ها

مهندس مصطفی موحدی

37927670

کارشناس فناوری اطلاعات مرکز آزمون ها

مهندس محمد حیدری

3792767363

کارشناس فناوری اطلاعات مرکز آزمون ها

مهندس یاسر صالحی

37927651

کارشناس اداری امور آزمون

آزیتا رستمی

37927671

سمعی وبصری

حسین صفر زاده

37927672

تاسیسات

مهدی رحیمی

37923132

انتظامات

محمد مولایی

37927669

آبدارخانه

مرتضی حاجیان

-

خدمات

داوود میرزایی

-

خدمات

عبدالله اکبری