رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسات شورای پزشکی دانشجویان مربوط به میهمانی و انتقال دانشجویان

جلسه شورای پزشکی دانشجویان، در روزهای سوم، هفدهم و بیست و چهارم مردادماه سال ۱۴۰۲ در حوزه معاونت آموزشی برگزار گردید.
در این جلسات، مدارک پزشکی بارگذاری شده توسط دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین پرونده پزشکی دو نفر از دانشجویان ارجاع شده به شورای پزشکی، مطرح و نظر مشورتی این شورا به شورای آموزشی تعیین شد.