رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید واحد بین الملل دانشگاه لرستان

این بازدید روز شنبه مورخ 1403/03/05 توسط مسئولین واحد بین الملل دانشگاه لرستان به میزبانی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از واحد بین الملل انجام شد.