اخبارتحصیلات تکمیلی

انتصاب دبیرکمیته تخصصی راهبری دوره دکتری تخصصی پژوهشی و پزشک پژوهشگر

طی حکمی از طرف معاون آموزشی دانشگاه، جناب آقای دکتریوسف قیصری معاون مدیر تحصیلات تکمیلی در امور دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی بعنوان دبیرکمیته تخصصی راهبری دوره دکتری تخصصی پژوهشی و پزشک پژوهشگر منصوب  شدند تا باحضور در جلسات کمیته و بررسی موارد آموزشی و پژوهشی این فراگیران، در ارتقا فرآیند امور تحصیلی ایشان همکاری نمایند.