اطلاعیه های مهمانی و انتقال دانشجویان

 با توجه به تعداد زياد درخواست هاي نقل و انتقال در هر سال اين دانشگاه به منظور رعايت اصل عدالت و بر اساس آئين نامه هاي آموزشي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي سالی يكبار در حدود تير و مرداد بر اساس سياستهاي شوراي دانشگاه مدارك لازم از جمله، موافقت دانشگاه مبدأ به صورت رسمي و ساير مداركي كه در امتياز بندي مؤثر است را در رشته هايي كه ظرفيت پذيرش وجود دارد دريافت نموده و پس از بررسي در شوراي نقل و انتقال دانشجويان براي اتخاذ تصميم مطرح مي نمايد.و همه ساله سياست هاي خود را در زمينه شرايط نقل و انتقال به دانشگاههاي كشور اعلام مي دارد و همزمان در وب سايت دانشگاه درج خواهد شد.
لازم به ذکر است تقاضای نقل و انتقال به این دانشگاه از
۱۵ اردیبهشت الی ۱۵ خرداد ماه از طریق وب سایت وزارت مبتوع دریافت خواهد شد. لذا از مراجعه حضوری و یا تماس با این دانشگاه خودداری فرمایید