اولین جلسه شورای هماهنگی معاونین آموزشی کلان منطقه هفت آمایش

اولین جلسه شورای هماهنگی معاونین آموزشی کلان منطقه هفت آمایش