دومین جلسه شورای هماهنگی معاونین آموزشی کلان منطقه هفت آمایش

دومین جلسه شورای هماهنگی معاونین آموزشی کلان منطقه هفت آمایش