رفتن به محتوای اصلی
x

مشاور اجرایی معاون آموزشی

  

 

مشاور اجرایی معاون آموزشی 

رشته تحصیلی: 

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: ۳۷۹۲3801-۰۳۱

پست الکترونیک: 

واحدهای زیر مجموعه:

اداره آمار و خدمات ماشینی

اداره دانش آموختگان 

کارگروه ارتقاء کیفیت

وظائف و مسئولیتها:

  • سرپرستی اداره آمار و خدمات ماشینی 
  • سرپرستی اداره دانش آموختگان
  • دبیری شورای آموزش بالینی
  • دبیری شورای تحصیلات تکمیلی
  • دبیری کمیسیون موارد خاص
  •  امضای مکاتبات از طرف معاون آموزشی
  • بهره گیری از توان و  خرد جمعی و جلب مشارکت کلیۀ حوزه های مرتبط در انجام امور محوله