رفتن به محتوای اصلی
x

آموزش هم آوا خارج از دانشگاه

سلام و احترام خدمت همکاران محترم 

آموزش مدیران سیستم : 

سیستم آموزش - مدیریت گروه های کاربری👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationAdmin/AccessGroups.mp4

سیستم آموزش - اطلاعات پایه👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationAdmin/BaseEntities.mp4

سیستم آموزش - زمانبندی خاص ثبت نمره👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationAdmin/ExtraGradingSchedule.mp4

سیستم آموزش - زمانبندی ثبت نمرات 👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationAdmin/GradingSchedules.mp4

سیستم آموزش - ورود به سامانه هم آوا👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationAdmin/Login.mp4

سیستم آموزش - مدیریت کاربری کاربران👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationAdmin/ManagementUser.mp4

سیستم آموزش - منوی سامانه هم آوا👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationAdmin/Menu.mp4

سیستم آموزش - اطلاعیه ها👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationAdmin/Notifications.mp4

سیستم آموزش - قوانین آموزشی👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationAdmin/Rules.mp4

سیستم آموزش - نیمسال ها👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationAdmin/Terms.mp4

سیستم آموزش - زمانبندی نیمسال ها👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationAdmin/TermSchedules.mp4

سیستم آموزش - انتخاب واحد جمعی 👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationUser/BatchStudentLessons.mp4

سیستم آموزش - حذف واحد جمعی👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationUser/BatchStudentِLessonsDelete.mp4

سیستم آموزش - کاتالوگ رشته👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationUser/Catalogs.mp4

سیستم آموزش - تغییر جمعی قانون آموزشی 👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationUser/ChangeStudentsRule.mp4

سیستم آموزش - تخصیص استاد مشاور👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationUser/ConsultantAssign.mp4

سیستم آموزش - فرآیند امتحانات دانشجویان👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationUser/Exams.mp4

سیستم آموزش - فرآیند فارغ التحصیلی دانشجو👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationUser/Graduating.mp4

سیستم آموزش - فرم درس👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationUser/Lessons.mp4

سیستم آموزش - فرم اساتید👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationUser/Professors.mp4

سیستم آموزش - برنامه هفتگی اساتید👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationUser/ProfessorWeeklyProgram.mp4

سیستم آموزش - تغییر وضعیت دانشجو👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationUser/StudentChangeStatus.mp4

سیستم آموزش - انتخاب واحد بجای دانشجو👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationUser/StudentLessonRegisterByStaff.mp4

سیستم آموزش - اصلاح سوابق👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationUser/StudentLessons.mp4

سیستم آموزش - تاییدیه و برنامه هفتگی دانشجو👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationUser/StudentWeeklyProgram.mp4

سیستم آموزش - ارائه درس👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationUser/TermLessons.mp4

سیستم آموزش - بروزرسانی معدل👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationUser/UpdateAverage.mp4

سیستم آموزش - کارنامه دانشجویان 👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationUser/WorkbooksReport.mp4

سیستم آموزش - مکاتبات👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationUser/Correspondence.mp4

سیستم آموزش - گزارش پویا👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationUser/DynamicReports.mp4

سیستم آموزش - گزارش آمار تفکیک دانشجویان👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationUser/StatisticsReport.mp4

آموزش زیر سیستم ها : 

سیستم ارزشیابی 👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Evaluation/Evaluation.mp4

سیستم مدیریت درخواست ها 👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Demand/MDemand.mp4

سیستم مالی👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Financial/Financial.mp4

سیستم دوره های علوم پزشکی 👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/MedicalRotation/Medical.mp4

سیستم ثبت نام پذیرفته شدگان ، جدیدالورود👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Aplicants/Aplicants.mp4

سیستم استعداد درخشان👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Talented/Talented.mp4

سیستم ستاد شاهد 👇
http://download.samasoft.net/sama/Hamava/MartyrVeteran/MartyrVeteran.mp4

آموزش مالی جدید
https://download.samasoft.net/support/AmoozeshMali.mp4