مدیریت هیات علمی

آقای دکتر نصراله علیمحمدی
عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
و مدیر امور هیات علمی دانشگاه
شماره تماس : ۳۷۹۲۸۰۲۱- ۰۳۱
پست الکترونیک : alimohammadi@nm.mui.ac.ir

 بخشی از وظائف مدیر امور هیات علمی دانشگاه 

همکاری با مدیریت ها و واحدهای ذیربط حوزه و هماهنگی با روسای محترم دانشکده ها

بهینه سازی ساختار و فرآیندهای مدیریت امور هیأت علمی دانشگاه در حیطه های نیازسنجی

 تعیین اولویت های استخدامی و بکارگیری متعهدین خدمت

 انجام فراخوان، جذب و به کارگیرینی هیات علمی دانشگاه

تعیین حداقل های مورد انتظار از همکاران هیات علمی در سطوح مختلف استخدامی

بکارگیری، پایش و ارزشیابی عملکرد مبتنی بر انتظارات،

ارتقاء پایه و مرتبه در چارچوب مجوزهای ابلاغی، ضوابط، آیین نامه ها و دستور العمل های وزارت متبوع و دانشگاه اولویت دادن به ایجاد نظم و انضباط و رعایت مقررات و آیین نامه های مرتبط

نظارت بر واحدهای ذیربط حوزه،

فراهم نمودن شرایط لازم برای نیل به وظایف، اهداف و برنامه های علمی دانشگاه

استفاده از توان اجرایی، بهره گیری از خرد جمعی و جلب مشارکت کلیۀ حوزه های مرتبط در انجام امور محوله