مدیریت امور هیات علمی

آدرس: اصفهان – خ هزارجریب – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – معاونت آموزشی
   E-mail: jazb@mui.ac.ir
نمابر:  ۳۶۶۸۲۰۰۶-۰۳۱                             Website: www.edu.mui.ac.ir/faculty

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶ صندوق پستی:۱۴۹

 مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت

معرفی پرسنل امور هیات علمی دانشگاه    

هیات اجرایی جذب دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت  شغلی

تلفن داخلی

امور محوله

۱

مریم توکلی

رئیس امور اجرایی دبیرخانه هیات اجرایی جذب

۸۰۳۳

نظارت و سرپرستی بر اموراجرایی دبیرخانه جذب هیات علمی

۲

خدیجه میراحمدی

کارشناس ارشد جذب

 هیات علمی

۸۰۰۵

امور ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت اعضاء

هیات علمی و فراخوان تبدیل تعهدات

۳

 زهرا ادهم زاده

کارشناس جذب هیات علمی

۸۰۳۴

امور استخدام اعضاء هیات علمی

۴

 

کارشناس جذب هیات علمی

۸۰۳۱

امور هیات علمی تعهداتی

۵

لیلا مسینه ای

کمک کارشناس جذب

 هیات علمی

۸۰۵۷

متصدی دبیرخانه و  استعلامات

 اعضاء هیات علمی

۶

ژیلا ضیایی

کمک کارشناس جذب

 هیات علمی

۸۰۳۲

مسئول دفترامور هیات علمی

کارگزینی امور هیات علمی دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت  شغلی

تلفن داخلی

امور محوله

۷

محمد شمس سرپرست کارگزینی امور هیات علمی ۸۰۵۵ صدور احکام ، محاسبه سنوات ، رسیدگی به شکایا ت و امور محاکمات اداری اعضاء هیات علمی

۸

سمیه ابوالقاسمیان

کارگزین

۸۰۴۸

صدور احکام ترفیع پایه، انعقاد قرارداد و پیمانی

۹

مژگان مهرورز

کارشناس مسئول کارگزینی هیات علمی

۸۰۴۷

صدور احکام کارگزینی اعضاء هیات علمی

۱۰

مینا مینائیان

کارشناس کارگزینی هیات علمی

۸۰۴۹

امور بازنشستگی و نقل و انتقالات کسورات بیمه و بازنشستگی اعضاء هیات علمی

۱۱ احمد میرزائی متصدی امور دفتری و بایگانی ۸۱۳۷ بایگان

۱۲

حدیث لرستانی

کارشناس کارگزینی هیات علمی

۸۰۵۰

امور کارگزینی و بایگانی پرونده پرسنلی اعضاء هیات علمی

واحد فنآوری اطلاعات اعضاء هیات علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت  شغلی

تلفن داخلی

امور محوله

۱۲

مهندس سعید سعید بخش

مسئول سامانه فعالیتهای امور هیات علمی  

۸۰۶۷

مسئول استقرار و راه اندازی نرم افزار ثبت فعالیتهای اعضاءهیات علمی در دانشگاه

۱۳

مهندس سارا خسرویان

کارشناس سامانه فعالیتهای

امور هیات علمی

۸۰۶۷

پشتیبانی فنی نرم افزار ثبت فعالیتهای اعضاء هیات علمی

دبیرخانه هیات ممیزه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت  شغلی

تلفن داخلی

امور محوله

۱۴

 سهیلا    شیردوانی

 

 فاطمه کفاشی

کارشناس دبیرخانه هیات ممیزه

کارشناس دبیرخانه  هیات ممیزه

 

۸۰۴۶

۸۰۱۷

هماهنگ کننده جلسات هیات ممیزه و رسیدگی به پرونده اعضاء هیات علمی ارتقاء یافته

هیات های بدوی و تجدید نظر انتظامی اعضاء هیات علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت  شغلی

تلفن داخلی

 

۱۵

سهیلا احسان پور

مسئول دبیرخانه

۳۰۲۴

 

۱۶

زهره رضوانی

کارشناس

۸۰۲۴