برگزاری فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

به اطلاع می رساند فراخوان جذب متقاضیان گذراندان تعهدات قانونی در قالب هیات علمی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی Ph.D در پورتال آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  www.eduv.hums.ac.irقرار گرفته است.