جلسه شورای آموزشی دانشگاه

جلسه شورای آموزشی دانشگاه ازساعت۳۰/ ۱۰ لغایت ۱۱:۳۰ روز یکشنبه  مورخ ۹۹/۵/۵ با حضور دکتر علیرضا ایرج پور مشاور معاون آموزشی و اعضا شورا درمحل تالار حکمت حوزه معاونت آموزشی  تشکیل گردید. دراین جلسه راهبردهای  نیمسال تحصیلی  ۱۴۰۰-۱۳۹۹برای ارائه آموزش مجازی تعیین گردید و در ادامه روند برگزاری آزمونهای پایان ترم نیمسال دوم ۹۹-۹۸ بررسی وتصمیمات لازم برای بهبود فرایند برگزاری آزمونها اتخاذ گردید.