انتصاب سرپرست مدیریت امور آموزشی دانشگاه

بر اساس ابلاغیه ای از سوی دکتر محمد رضا صبری معاون آموزشی دانشگاه، دکتر فیروزه مصطفوی به عنوان سرپرست مدیریت امور آموزشی دانشگاه منصوب گردید.