اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دانشگاه علوم پزشکی زنجان پس از قبولی در آزمون کتبی وزارت متبوع و انجام مصاحبه، جهت سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در رشته های ذیل دانشجوی دکتری پژوهشی می پذیرد.ادامه مطلب