برگزاری آزمون زبان و علم سنجی شانزدهمین فراخوان استخدام هیات علمی پیمانی و هفتمین فراخوان گذراندن تعهدات قانونی

آزمون زبان و علم سنجی شانزدهمین فراخوان استخدام هیات علمی پیمانی و هفتمین فراخوان گذراندن تعهدات قانونی از روز یکشنبه مورخ ۹۹/۴/۱۵لغایت روز سه شنبه ۹۹/۴/۱۷ با حضور ۲۰۴ نفر از متقاضیان در ساختمان تدبیر دانشگاه در حال برگزاری می باشد.