زمان و منابع آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی

آزمونهای پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی بیستم شهریور ماه ۱۳۹۹ به ترتیب در نوبتهای صبح و عصر به صورت الکترونیک برگزار می شود.ادامه مطلب