دهمین شورای آموزش بالینی در سال ۱۳۹۸

دهمین شورای آموزش بالینی در سال ۱۳۹۸ ساعت ۷ لغایت ۱۰ روز سه شنبه ۶ اسفندماه با حضور دکتر محمد رضا صبری معاون آموزشی دانشگاه واعضاء شورا در تالار حکمت معاونت آموزشی تشکیل گردید.در این جلسه موضوع برخورد با ویروس کرونا مطرح و ضمن تشریح وضعیت موجود، اهم نگرانی ها و فرصتهای پیش رو بررسی گردید و فرایندهای کاری در برخورد با این بیماری در مراکز آموزشی درمانی تبیین شد.