پذیرش متقاضیان تحصیل در کشور روسیه

سفارت فدراسیون روسیه در تهران از طریق وزارت امور خارجه جمهوري اسلامی ایران آمادگی پذیرش متقاضیان تحصیلی در آن کشور را براي سال تحصیلی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ اعلام نموده است.ادامه مطلب

متقاضیان می توانند جهت اطلاع از شرایط پذیرش، مدارك مورد نیاز، فهرست و نحوه تکمیل فرم ها و همچنین لیست رشته ها به سایت اینترنتی وزارت علوم فدراسیون روسیه، نظارت بر مدارك تحصیلی روسیه (امور پذیرش مدارك تحصیلی خارجی) به آدرس obrnadzor.gov.ru مراجعه نمایند. ضمناً اضافه می نماید هنگام تکمیل فرم درخواست کد و عنوان رشته تحصیلی باید دقیقاً با آنچه که در لیست منتشره در سایت edu.rs.gov.ru ذکر شده است مطابقت داشته باشد. هر متقاضی می تواند حداکثر ۶ دانشگاه را به عنوان دانشگاه محل تحصیل خود انتخاب نماید و کلیه درخواست ها باید تا تاریخ اول آوریل ۲۰۲۰ برابر با ۱۳ فروردین ۹۹ ارسال گردد. کلیه مدارك ارسالی باید از طرف دارالترجمه هاي رسمی و به زبان روسی ترجمه شده باشد، در غیر این صورت مـورد بررسی قرار نخواهند گرفت. متقاضیان باید تسلط کافـی به زبان روسی داشته باشند و بر اساس مقررات قانونی مهاجرت روسیه، براي تحصیل باید زودتر از ۲۰ روز تا پایان مدت اعتبار ویزاي تحصیلی به آن کشور وارد شوند. شایان ذکر است تحصیل صرفا در دانشگاه هاي مورد تائید وزارت متبوع و فقط در صورتی که منجر به اخذ مدرك تحصیلی گردد و فرد متقاضی ارزشیابی مدرك تحصیلی خود در ایران باشد، همچنان الزامی بوده و مراحل ارزشیابی مدارك نیز بر اساس ضوابط مصوب شورایعالی ارزشیابی مدارك وزارت متبوع خواهد بود.