لغو امتحان ایده دیده و پدیده

به اطلاع همکاران محترم می رساند امتحان ایده، دیده، پدیده روز شنبه مورخ ۱۰ اسفندماه لغو و تاریخ مجددا آن متعاقبا اعلام می گردد.