تاریخ جدید برگزاری آزمونهای علوم پایه، پیش کارورزی، جامع داروسازی (۱۸۰واحدی) و پذیرش دستیاری

 بدینوسیله تاریخ جدید برگزاری آزمونهای علوم پایه، پیش کارورزی، جامع داروسازی (۱۸۰واحدی) و پذیرش دستیاری بشرح زیر اعلام می‌گردد ادامه مطلب

۱- آزمونهای پیش کارورزی و جامع داروسازی (۱۸۰ واحدی) صبح چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰

 

۲- آزمونهای علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی بعدازظهر چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰

 

۳- آزمون چهل و هفتمین دوره پذیرش دستیاری رشته‌های پزشکی صبح پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۰۴.