دوازدهمین جلسه گروه آموزشی مراقبت های حمایتی- تسکینی

دوازدهمین جلسه گروه آموزشی مراقبت های حمایتی- تسکینی با حضور دکتر علیرضا ایرج پور مدیر گروه و اعضاء گروه مراقبتهای حمایتی تسکینی ساعت ۸ لغایت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۵ اسفندماه در تالار حکمت معاونت آموزشی تشکیل گردید. در این جلسه اعضای گروه گزارشی از  شناسایی ظرفیت های موجود در برنامه های آموزشی رشته های مختلف ارائه نمودند.