جهت بهره مندی از فرآیندها ی بازبینی شده روی تصویر زیر کلیک کنید

   روی تصویر کلیک کنید 

آقای محمد جواد منهاجی 
مسئول کارگروه امور ویژه خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی
وظایف و مسئولیتهای این شغل:
۱- کلیه امور مربوط به کارگروه ارتقاء کیفیت شامل:
تعیین زمان برگزاری جلسات و هماهنگی با اعضاء برای حضور در جلسه، تهیه دستور جلسه، کارشناسی موارد ارجاع شده به کارگروه، تهیه گزارش جلسات و ابلاغ آن به ادارات تابعه، پیگیری مصوبات کارگروه.
۲- کلیه امور مربوط به کمیسیون موارد خاص دانشگاه شامل:
پیگیری تشکیل جلسه، تهیه و تدوین دستور جلسات و خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجویان، تهیه و ارسال صورتجلسات .
۳- کلیه امور مربوط به کمیته منطقه ای شامل: هماهنگی با دانشگاههای علوم پزشکی منطقه ۷ کشور برای تشکیل جلسات، ارسال دعوتنامه برای اعضاء، تهیه و تدوین دستور جلسات با هماهنگی دانشگاه های علوم پزشکی عضو کمیته، شرکت درجلسات کمیته، تهیه صورتجلسه و ارسال به وزارت متبوع.
۴- کلیه امور مربوط به شورای آموزشی دانشگاه شامل:
تنظیم تقویم برگزاری جلسات، تهیه وارسال دستور جلسه ودعوتنامه برای اعضاء، کارشناسی موارد ارجاع شده به شورا، شرکت در جلسات شورا، تهیه صورتجلسات و ابلاغ مصوبات کلی به مراجع ذیربط، پیگیری مصوبات. 
۵- کارشناسی ومکاتبات در موضوعات مختلف ارجاعی .