برگزاری نشست مجازی کلان منطقه ۷

 نشست مجازی کلان منطقه ۷ با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و معاونین آموزشی دانشگاههای شهرکرد، یزد و کاشان برگزار گردید. در این نشست نتایج جلسه با معاون محترم آموزشی وزارت متبوع مورد بررسی قرار گرفت  و در خصوص پیشنهادات ارائه شده در خصوص برنامه عملیاتی کلان منطقه ۷ در سال ۱۳۹۸ بحث و تبادل نظر گردید.