اطلاعیه داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎزﻧﺪران

 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎزﻧﺪران در ﻧﻈﺮ دارد از ﺑﯿﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ  ﮐﻪ داراي ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﯿﻮﺳﺖ (Ph.D by Research) ﺑﺎ ارﺟﺤﯿﺖ دوره دﮐﺘﺮي ﭘﮋوﻫﺸﯽ PHD  – ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه ( ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ - دیابت - ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ ) اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻃﻼﻋﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮش درﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷکی مازندران به آدرس http://pajooheshi.mazums.ac.ir  ﻗﺮار دارد.ادامه مطلب

           

 

 

فراخوان پذیرش داوطلبین هیات علمی پژوهشی جهت گذراندن دوره تعهد خدمت در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دوره دکتری تخصصی PHD با ارجحیت دوره دکتری پژوهشی (Ph.D by Research) که دارای شرایط ذیل می باشند نسبت به انجام مصاحبه جهت گذراندن دوره تعهد خدمت در مراکز تحقیقاتی تحت پوشش دانشگاه ( تالاسمی – دیابت – گوارش و کبد ) اقدام نماید :

  • دارا بودن H Index  مساوی یا بالاتر از ۴ در پایگاه Scopus
  • دارا بودن حداقل یک ثبت اختراع برای داوطلبین علوم پایه
  • دارا بودن حداقل ۱۰ امتیاز پژوهشی بر اساس آیین نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی در ۵ سال اخیر ( لازم بذکر است دارا بودن حداقل ۲ مقاله پژوهشی با ضریب تاثیر برابر و یا بالاتر از ۲ در این بند ضروری است ) این بند فاقد سقف می باشد .

           لازم بذکر است شرایط فوق الذکر الزامی بوده و به مدارکی که حائز شرایط نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 

مراکز تحقیقات متقاضی

ردیف

نام مرکز تحقیقات

رشته های مورد تقاضا

۱

تالاسمی

علوم بالینی

۲

دیابت

اپیدمیولوژی یا PhDپژوهشی در زمینه های مرتبط با مرکز

۳

گوارش و کبد

اپیدمیولوژی یا PhDپژوهشی در زمینه های مرتبط با مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

داوطلبین محترم مدارک مورد نیاز را از طریق پست پیشتاز تا پایان وقت اداری ۹۸/۱/۱۷به آدرس : ساری ، میدان معلم ، معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، کد پستي: ۴۸۱۷۸۴۴۷۱۸ ارسال نمايند .

تلفن تماس: ۳-۰۱۱۳۴۴۸۴۸۵۲