کمیته فرعی آموزش و بهسازی حوزه معاونت آموزشی

کمیته فرعی آموزش و بهسازی حوزه معاونت آموزشی ساعت ۸:۳۰ لغایت ۹:۳۰ روز دوشنبه ۲۰ اسفند ماه سال ۹۷ با حضور مشاور معاون آموزشی در امور آموزشی  و دیگر مدعوین در سالن شورای حوزه معاونت آموزشی برگزار گردید. در این جلسه در خصوص برنامه آموزشی و میزان ساعات آموزشی دوره های سال ۹۸ بحث و تصمیم گیری بعمل آمد.