جلسه مشترک کمیته آموزش در حوادث غیر مترقبه و کارگروه آموزش وپژوهش پدافند غیر عامل

جلسه مشترک کمیته آموزش در حوادث غیر مترقبه و کارگروه آموزش و پژوهش پدافند غیر عامل ساعت ۱۳ لغایت  ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۵ اسفندماه با حضور معاون آموزشی دانشگاه و دیگر مدعوین در سالن شورای حوزه معاونت آموزشی برگزار گردید. در این جلسه با مروری بر دستورالعملهای مربوطه، در مورد نحوه برنامه ریزی واقدامات مورد نیاز در حیطه های آموزش وپژوهش پیرامون حوادث غیر مترقبه وپدافند غیر عامل بحث وتبادل نظر بعمل آمد وتصمیمات لازم اتخاذ گردید.