ارتباط با ما

اصفهان- خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- حوزه معاونت آموزشی

 

۰۳۱-۳۷۹۲۸۰۰۸

 

۳۶۶۸۲۰۰۶ - ۰۳۱

 

education@mui.ac.ir