مدیر توسعه آموزش بین الملل معاونت آموزشی

مدیر توسعه آموزش بین الملل معاونت آموزشی

ارسال شده توسط mirahmadi در چ, ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ - ۰۹:۱۷

 

سرکار خانم دکتر مرجان منصوریان

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مدیر توسعه آموزش بین الملل معاونت آموزشی

شماره تماس : ۳۷۹۲۷۶۵۷-- ۰۳۱ 

شرح وظائف:

- شناسایی بازارهاي آموزش عالی سلامت موجود در منطقه و جهان

- بررسی وضعیت موجود در ایران و تجربه های دانشگاههای دیگر 

- پیش بینی ظرفیت هاي موجود دانشگاه جهت فعالیت هاي آموزش بین الملل رشته های در اولویت که دارای ظرفیت های بالقوه انسانی، فیزیکی و تجهیزاتی هستند

- فراهم نمودن شرایط لارم برای برنامه ریزی به منظور جلب دانشجویانی برتـر از ملیـت هـاي مختلـف

- گسترش حضور جهانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در عرصه آموزش بین الملل

- شناسـاندن توانـائی هاي علمی و آموزشی دانشگاه

-شناساندن زمینه های لازم اعتباربخشی بین المللی آموزشی دانشگاه

- استفاده از توان اجرایی، بهره گیری از خرد جمعی و جلب مشارکت کلیۀ حوزه های مرتبط در انجام امور محوله