جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه

جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه راس ساعت ۸ لغایت ۱۰:۱۵ روز سه شنبه ۱۳ آذرماه  با حضور ریاست دانشگاه، دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه و دیگر اعضاء در سالن شورای حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید ادامه مطلب

و ضمن طرح دستور جلسه درخصوص متقاضیان دومین فراخوان تبدیل تعهدات ازغیر هیات علمی به هیات علمی و سایر موارد بحث و تبادل نظربعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.