راه اندازی سایت انگلیسی زبان آموزش بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در راستای سیاست بین المللی سازی دانشگاههای کشور و بمنظور ارتقاء هر چه بیشتر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به دستور معاون آموزشی و به همت مدیر و کارشناسان توسعه آموزش بین الملل و باحمایت موثر رئیس دانشگاه و اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه  سایت انگلیسی زبان آموزش بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان راه اندازی و به آدرس http://iedu.mui.ac.ir قابل بهره برداری می باشد.