پرسنل مدیریت توسعه آموزش بین الملل معاونت آموزشی

 پرسنل شاغل در مدیریت توسعه آموزش بین الملل معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی

شرح وظایف

شماره تماس

دکتر مرجان  منصوریان

مدیر توسعه آموزش بین الملل معاونت آموزشی

۳۷۹۲۷۶۵۸

بدرالسادات رجایی

مسوول دفتر مدیریت توسعه آموزش بین الملل

۳۷۹۲۷۶۵۸-۹

طاهره صفا بخش

کارشناس پذیرش دانشجویان تبعه غیر ساکن در ایران

۳۷۹۲۷۶۵۴

لیلا السادات هاشمی

کارشناس واحد آموزش دانشجویان بین الملل

پیگیری برگزاری دوره های کوتاه مدت بین الملل

ثبت نام دانشجویان بین الملل

۳۷۹۲۷۶۵۳

شادی السادات نیلی زاده

 

مسئول رتبه بندی دانشگاه

۳۷۹۲۷۶۶۲

مرضیه پویایی

کارشناس پیگیری برنامه عملیاتی مدیریت توسعه آموزش بین الملل

پذیرش دانشجویان تبعه غیر ایرانی ساکن در ایران

۳۷۹۲۷۶۵۵

آرزو نکوئی

مسئول سایت آموزش بین الملل سایت Education Iran

۳۷۹۲۷۶۵۶