میز خدمت اداره دانشجویان اتباع خارجی

رشته ها و مقاطع  پذیرش دانشجویان خارجی غیر بورسیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی ۹۸-۹۷

شهریه دانشجویان خارجی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

امکانات رفاهی

 

تقویم پذیرش

 

سایتهای مفید