کارگروه بازبینی و اصلاح متن تعهدنامه ماموریت آمورشی

جلسه کارگروه بازبینی و اصلاح متن تعهدنامه ماموریت آمورشی ساعت ۱۰:۳۰ روز شنبه مورخ ۹۷/۷/۲۸ با حضوز معاون آموزشی دانشگاه، مشاور معاون آموزشی در امور تخصصی و فوق تخصصی، معاون درمان دانشگاه و نمایندگان معاونت توسعه و مدیریت منابع در سالن شورای معاونت آموزشی تشکیل گردید و متن تعهد نامه مورد بازبینی، بحث و تبادل نظر قرار گرفت.