برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

جلسه شورای آموزشی دانشگاه از ساعت ۱۳ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۷/۲۴ با حضور دکتر محمد رضا صبری معاون آموزشی دانشگاه، دکتر ایرج پور مشاور معاون آموزشی، معاونین آموزشی دانشکده ها، مدیران امور آموزشی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مشاور معاون آموزشی در آموزش بین الملل و امور آموزشی  و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل ادامه مطلب

و طبق دستور جلسه در خصوص سیاست گذاری ها و موارد دانشجویی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.