جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه

جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه ساعت ۹:۳۰ روز سه شنبه  ۲۴ مهر ماه ۹۷ با حضور ریاست دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، مدیر محترم امور آموزشی دانشگاه، کارشناس مرکز مشاوره  دانشجویان، آقای دکتر مردانی و آقای دکتر مصطفوی در سالن شورای حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تشگیل گردید و پرونده های دانشجویان بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.