برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

جلسه شورای آموزشی دانشگاه روز سه شنبه ۱۰ مهرماه سال ۹۷ راس ساعت ۱۳ با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مشاور معاون آموزشی در امور آموزشی، مدیر امور آموزشی دانشگاه  و دیگر اعضاء شورا در محل تالار حکمت حوزه معاونت آموزشی تشکیل و بعد از طرح دستور کار  بحث و تبادل نظر بعمل آمد و در خصوص سیاست گزاری ها و موارد دانشجویی تصمیمات لازم اتخاذ گردید.