اولین جلسه شورای آموزش بالینی در سال ۹۷

اولین جلسه شورای آموزش بالینی  در سال ۹۷ از ساعت ۷ لغایت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۰ مهرماه در سالن شورای معاونت آموزشی تشکیل گردید. در این شورا مروری بر آیین نامه، اهداف و شرح وظایف صورت پذیرفت همچنین گزارشی از عملکرد شورا در سالهای گذشته ارائه شد.