جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه

جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه ساعت ۱۰:۳۰ روز سه شنبه  ۲۷ شهریور ماه با حضور ریاست دانشگاه، معاون آموزشی، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، مدیر محترم امور آموزشی دانشگاه، سرپرست اداره اموردانشجویان شاهد وایثارگر، مسئول مرکز مشاوره  دانشجویان، آقای دکتر مردانی و آقای دکتر مصطفوی در سالن شورای حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تشگیل گردید و پرونده های دانشجویان بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.