معاون مدیر امور آموزشی

 

دكتر حمیدرضا صادقی

معاون مدیر امور آموزشی

 

 

شماره تماس     ۳۷۹۲۸۰۶۴- ۰۳۱