معرفی کارکنان

به منظور اجراي صحيح برنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي مربوط به دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترای Ph.D   تشكيلاتي با عنوان تحصيلات تكميلي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تشكيل مي شود. اين اداره وظيفه رسيدگي به امور و رتق و فتق مسائل مربوط به متقاضيان ادامه تحصيل و دانشجويان شاغل به تحصيل دوره هاي مقاطع تحصیلات تکمیلی را برعهده دارد .

ردیف

نام و نام خانوادگی

وظایف

شماره تماس

۱

اقدس آقاباباییان

رئیس اداره تحصیلات تکمیلی

۳۷۹۲۸۰۴۰

۲

آقای براتی

کارشناس مسئول مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده های پزشکی- دندانپزشکی

۳۷۹۲۸۰۳۸

۳

پروین کریمی

کارشناس مسئول مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده های پرستاری و مامایی- گروه آموزش پزشکی –امور مربوط به کمیته مشورتی   

۳۷۹۲۸۰۳۷

۴

رضوان سلطانی نژاد

کارشناس مسئول مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده های مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- تغذیه- امور مربوط به تعهدات خاص.

۳۷۹۲۸۰۳۹

۵

بهشته نقدی

کارشناس مسئول دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی- برنامه پزشک پژوهشگر - امور مربوط به کمیته  بررسی برون دادهای فناورانه دانشگاه- امور مربوط به بروز رسانی وب سایت اداره تحصیلات تکمیلی- امور مربوط به ایمیل همگانی دانشجویان تحصیلات تکمیلی.

۳۷۹۲۸۰۳۹

۶

سهیلا بنیانیان

کارشناس مسئول مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده های داروسازی- توانبخشی- امور مربوط به همکاری با سایر دانشگاهها    

۳۷۹۲۸۰۳۷

۷

خدیجه نعمتی

کارشناس مسئول مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده های بهداشت- فناوریهای نوین 

۳۷۹۲۸۰۳۶