معرفی واحد

معرفی واحد:

اداره تحصیلات تکمیلی این دانشگاه در راستای گام نهادن در اجرای سیاستهای كلي و مصوب وزارت متبوع و اجرای مقررات آموزشی و آیین نامه های موجود، گسترش کیفی و کمی فعالیتهای آموزشی در حيطه تحصيلات تكميلي و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای آموزشی مرتبط در دانشکده ها و مراکز آموزشی دانشگاه مي باشد تا با ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در سطح دانشگاه دانشجو يان را از بدو ورود تا فارغ التحصیلی به طور مطلوبي مديريت و هدایت نمايد. اين اداره سعي نموده تا با هدايت، برنامه ريزي، نظارت، ارزشيابي و حمايت ستادي از فعاليتهاي كيفي آموزشي در حيطه تحصيلات تكميلي با بهره مندي از فرهنگ سازماني مناسب و با بکار گیری كارشناسان خبره و تلاش در جهت استفاده از اصول مديريت كيفيت جامع و بهره مندي از فن آوري نوين در تسريع و كارآمد سازي فرآيندها و توسعه تحصيلات تكميلي دانشگاه در جلب رضايت دانشجويان و اعضاي محترم هيات علمي گام برداشته و نهایت همت خود را براي پاسخ  به نيازهاي ايشان صرف نماید .           

 

معرفی کارکنان