رئیس امور مالی و حسابداری معاونت آموزشی

   امور مالي و حسابداري:

          رئيس امور مالي :  حميدرضا سعيدي

          تلفن تماس : ۳۷۹۲۸۰۱۶-۰۳۱

بخشی از وظائف  رئیس امور مالی

پرداخت اسناد هزينه هاي حوزه

پرداخت امور پرسنلي

حسابرسي هزينه هاي اداره

رسيدگي به اسناد هزينه

پيگيري تخصيص بودجه

پيگيري امور بانكي و چكها

حسابرسي كسورات حقوقي پرسنل

 

کارکنان امور مالی و حسابداری:

حسابدار : فريبا طهماسبي تلفن : ۳۷۹۲۸۰۱۴

- ثبت اسناد هزینه

-کلیه پرداختهاو دریافتهای مربوط به سیستم مالی

-پیگیری تخصیص های صادره

-بررسی ترازهای مالی و بستن حساب

حسابدار : مژگان مظاهری تلفن : ۳۷۹۲۸۰۱۴

-مسئول حقوق ومزایای پرسنل

-تهیه اظهار نامه بیمه پرسنل وکسورات و ارسال به سازمانهای مربوطه

-سایر پرداختهای پرسنلی(دیون.مهد کودک.ازدواج.و...)